TANSSI-LIIKETERAPIA YKSILÖILLE

Tanssi-liiketerapia on liikkeen ja kehollisuuden psykoterapeuttisia käyttöä. Tavoitteena on hyödyntää moniaistisesti ihmisyyden kaikkia kokemisen tasoja. Tanssi-liiketerapiassa yhdistyvät fyysinen, eli aistien ja liikkeellinen kokemus tunteisiin, ajatteluun ja sanalliseen ilmaisuun. Menetelminä käytetään kehotietoisuus- ja tietoisen läsäolon harjoituksia (vrt. Mindfulness), sanatonta vuorovaikutusta, liikeimprovisaatiota ja kuvallista ilmaisua asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Tanssi-liiketerapiassa ei tarvitse osata tanssia, liike voi olla vaikkapa vain kävelyä. Tarkoituksena on oppia hyödyntämään omia kehollisia voimavaroja ja tunnistaa kehollisuuden ja tunteiden väliset yhteydet. Tämä auttaa löytämään keinoja tunteiden säätelyyn ja esimerkiksi ahdistuksen ja paniikin hallintaan.

Monet traumaattiset kokemukset voivat varastoitua kehoon ja niiden käsittelyyn tanssi-liiketerapia antaa tehokkaita työkaluja. Lisäksi leikillisyyden ja luovan ilmaisun avulla voi saavuttaa elämäniloa ja vahvistaa positiivisia kokemuksia itsestä.

Psykoterapiaa voidaan toteuttaa joko kokonaan tanssi-liiketerapian ja muiden taidelähtöisten menetelmien keinoin, tai yhdistää keskusteluun perustuvaa terapiaa osana hoitoa.

Tanssi-liiketerapiana toteutettuun psykoterapiaan voi hakea KELAn kuntoutustukea psykoterapia -nimikkeellä (KELA -kelpoisuus).